ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਐਡੀਨੋਇਡਸਟੀਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੈਂਬਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਜ ਗਏ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਗਲੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੌਨਸਿਲਾਂ ਅਤੇ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਮਾਹਿਰ ਟੌਨਸਿਲੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਡੀਨੋਇਡ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਅਤੇ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਐਡੀਨੋਇਡ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਡੀਨੋਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਸਪੰਜ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਲੇ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਡੀਨੋਇਡ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਦਾ ਸੁੱਜਣਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਨੋਇਡ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਐਡੀਨੋਇਡ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੌਫੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹਨ। ਸੰਕਰਮਿਤ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਐਡੀਨੋਇਡ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫੀ ਹੈ। 

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਐਡੀਨੋਇਡ ਵਧਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਗਲੇ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ
 • ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਗਦਾ ਨੱਕ
 • ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
 • ਸੌਣ ਅਤੇ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ
 • ਅਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ (ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ)
 • ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ (ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)

ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਕਿਉਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਧ ਕੰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦ ਈਸਟੈਚੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Otolaryngologists ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਲ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਡਾਕਟਰ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਮਾਹਿਰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼. ਇੱਕ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਯੰਤਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਗ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਲੀਦਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਵਗਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰ ਬੇਲੋੜੇ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

 • ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਵੋਕਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਸਥਾਈ ਹਨ
 • ਲਾਗ ਦਾ ਫੈਲਣਾ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋਖਮ

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹਨ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 • ਤਾਜਾ ਪਾਣੀ
 • ਜੂਸ 
 • ਡੈਜ਼ਰਟ
 • ਆਇਸ ਕਰੀਮ
 • ਯੂਨਾਨੀ ਦਹੀਂ
 • ਪੁਡਿੰਗ
 • ਨਰਮ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਸਿੱਟਾ

ਅਕਸਰ ਗਲੇ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੁੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ:

https://www.healthline.com/

https://my.clevelandclinic.org/

https://familydoctor.org/

ਕੀ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੌਨਸਿਲ ਅਤੇ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਪਿੱਚ, ਟੋਨ ਅਤੇ ਵੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਸੁੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ?

ਐਡੀਨੋਇਡੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨੱਕ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੱਤ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਨੋਇਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੌਨਸਿਲ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਗਲਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਮਰ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ