ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੋਚਲੇਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ

ਕੋਕਲੀਅਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਿਰਲ ਆਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕਲੀਅਰ ਨਰਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਕਲੀਅਰ ਨਰਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕਲੀਅਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ENT ਡਾਕਟਰ।

ਕੋਚਰਲਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਕਲੀਅਰ ਨਰਵ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਤਾਰ ਕੋਕਲੀਆ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਕੋਕਲੀਅਰ ਨਰਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਕਲੀਅਰ ਨਰਵ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਿਉਂ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। USA ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FDA) ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰ or ਚੇਂਬੂਰ ਵਿੱਚ ENT ਸਰਜਨ ਸਲਾਹ ਲਈ. 

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਵਿਧੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਇੱਕ ENT ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ENT ਸਰਜਨ ਫਿਰ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚੀਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਟੌਇਡ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। 
 • ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਚਲੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵਰ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
 • ਫਿਰ ਚੀਰੇ ENT ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
 • ਕੰਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
 • ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਸੱਟ
 • ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ
 • ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣਾ
 • ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ
 • ਲਾਗ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਚੱਕਰ
 • ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
 • ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰਹ

ਸਿੱਟਾ

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਡੀਟਰੀ ਨਰਵ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.nidcd.nih.gov/health/cochlear-implants#a

https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/cochlear-implant-surgery

https://kidshealth.org/en/parents/cochlear.html

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ?

ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ENT ਸਰਜਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ