ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹਿਪ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਕਮਰ ਬਦਲਣਾ, ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਕਮਰ ਆਰਥਰੋਪਲਾਸਟੀ, ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਮਰ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਥੀਸਿਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਜੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜ ਕੁੱਲ ਚੈਂਬਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ।

ਕੁੱਲ ਹਿੱਪ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਕਮਰ ਮੁੜ ਸਰਫੇਸਿੰਗ
 • ਅੰਸ਼ਕ ਕਮਰ ਬਦਲਣਾ
 • ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ ਤਬਦੀਲੀ

ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਲੱਛਣ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਝੁਕਣਾ, ਤੁਰਨਾ, ਬੈਠਣਾ, ਕਰਿਆਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆਦਿ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
 • ਹੋਰ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ-ਸਟੇਜ ਗਠੀਆ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ 'ਵਧੀਆ ਕੁੱਲ' ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ' ਜਾਂ 'ਵਧੀਆ ਕੁੱਲ ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ।'

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਿੱਪ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ?

ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਜਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ।
 • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟਸ (ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ), ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ.
 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ (ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਮਦਦ) ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖੂਨ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਿੱਪ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਮਰ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ
 • ਸੁਧਾਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ
 • ਤਣੇ ਅਤੇ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਧਰਿਆ ਤਾਲਮੇਲ
 • ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਟੀਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖ
 • ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਹਿੱਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ, ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਲਾਗ
 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਫੇਫੜਿਆਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦਾ ਗਠਨ
 • ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ
 • ਨਸ ਦੀ ਸੱਟ
 • ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਲੋੜ

ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ।

ਸਿੱਟਾ

ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ।

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ:

https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/17102-hip-replacement

https://www.hss.edu/condition-list_hip-replacement.asp

https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/hip-replacement-surgery

ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਲੰਮੀ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 6-ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 60 ਤੋਂ 90 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਨੂੰ 6 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 12 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਮੋੜੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਕੀ ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ