ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਨ ਮੋਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ?

ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ENT ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ENT ਹਸਪਤਾਲ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ?

 • ਸੰਚਾਲਕ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਮੱਧ ਕੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਮ ਜਾਂ ਮਫਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲਾ ਕੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਮਿਸ਼ਰਤ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

 • ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ
 • ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਕੰਨ ਵਿਚ ਵੱਜਣਾ
 • ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
 • ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਉੱਥੇ ਕਈ ਹਨ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ. ਕੁਝ ਆਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਚਲੀਆ ਦੇ ਤੰਤੂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ: ਇਹ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ: ਅਚਾਨਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼, ਤਿੱਖੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਈਅਰ ਵੈਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਅਰ ਵੈਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਅਰ ਵੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ENT ਮਾਹਿਰ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਉਮਰ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਜੈਨੇਟਿਕਸ: ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਉੱਚੀ ਸ਼ੋਰ: ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ: ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ: ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?

 • ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਆਪਣੇ ਈਅਰਫੋਨ ਜਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਅਰਮਫਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 • ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 

ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

 • ਹਟਾਉਣ
  of Earwax ਤੁਸੀਂ ਚੂਸਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਈਅਰਵੈਕਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 • ਏਡਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ
  ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 
 • ਕੋਚਲੇਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ
  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਟਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ

https://www.nia.nih.gov/health/hearing-loss-common-problem-older-adults

https://www.hearingloss.org/hearing-help/hearing-loss-basics/types-causes-and-treatment/

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮਰ-ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ