ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰr ਲੋਬਿਊਲਜ਼ (ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ), ਨਲਕਿਆਂ (ਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਿੱਪਲਾਂ ਤੱਕ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ) ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਠ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

 • ਅਸਧਾਰਨ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਗੰਢ
 • ਛਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
 • ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿੰਪਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਹੋਈ ਨਿੱਪਲ
 • ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਏਰੀਓਲਾ (ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰ) ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸਕੇਲਿੰਗ, ਛਿੱਲਣਾ ਜਾਂ ਝਲਕਣਾ
 • ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਪਿਟਿੰਗ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਉਹ ਕਾਰਕ ਜੋ ਬੇਕਾਬੂ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ:

 • ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
 • ਵਧਦੀ ਉਮਰ
 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ BRCA1 ਅਤੇ BRCA2 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
 • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ਲ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਅਸਮਾਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
 • ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ
 • 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਗੰਢ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਧਾਰਨ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਏ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੰਪੇਕਟੋਮੀ ਡਾਕਟਰ

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

 • ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ: ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਖਰਕਿਰੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ: ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੈ-ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਆਪਣੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸੰਜਮਿਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ।
 • ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
 • ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮੀਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘਟਾਓ।
 • ਪੋਸਟਮੈਨੋਪੌਜ਼ਲ ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਘਟਾਓ.
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੀਮੋਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ (ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਲਈ ਇਲਾਜ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇਹ ਪੜਾਅ, ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ (ਗ੍ਰੇਡ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਏ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ।

ਸਿੱਟਾ

ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਢ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ.

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ 90 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 5%, 84 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10% ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 15% ਹੈ।

ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਪਲ ਅਤੇ ਏਰੀਓਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੰਢ ਹਨ?

ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ