ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੈਂਬਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਰਿਪੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਛੇ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਡਨ ਤੁਰਨ, ਦੌੜਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੈਨਟਰ ਫਾਸਸੀਟਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੈਂਡਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਹੇਠਲੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਬੈਂਡ। ਨਸਾਂ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਛੇ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਡਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜਨ, ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਿਨੋਪੈਥੀ ਜਾਂ ਟੈਂਡਿਨਾਇਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਛੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਡੋਨਰ ਦੇ ਟੈਂਡਨ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਟਣ ਵਾਲੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕੈਸਟ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਡੀਨੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ.

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਿਨੋਸਿਸ: ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਟ ਹੈ ਜੋ ਟੈਂਡਿਨਾਇਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਜਲਣ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੇ ਅੱਥਰੂ: ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਹੈ ਜੋ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਮਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਅੱਥਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਜਨ ਫਟੇ ਹੋਏ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਗਲੰਡਸ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰਕੋਟ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਅੱਡੀ ਦਾ ਦਰਦ ਜੋ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਾਭ

ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਦੀ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਜੋਖਮ

ਹਰ ਸਰਜਰੀ ਕੁਝ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਲਾਗ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
 • ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ
 • ਵੱਛੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਗਿੱਟੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਤੋਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟ ਜਾਂ ਪਲੱਸਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਸਾਖੀਆਂ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ, ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਖਾਰੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਚਿਲਸ ਟੈਂਡਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਘੁੰਮਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ