ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੈਂਬਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ, ਦਰਦ, ਅਤੇ ਸੋਜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 1. ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ
 2. ਗਿੱਟਾ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 3. ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਉਪਾਸਥੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ
 4. ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ
 5. ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ 
 6. ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਗ

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 1. ਗਿੱਟੇ ਜਾਂ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਮੋਚ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨਾ
 2. ਤੁਰਨਾ, ਦੌੜਨਾ, ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਸਤਹ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ
 3. ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਸਤਹ 'ਤੇ ਤਿਲਕਣਾ
 4. ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕਰੈਸ਼)
 5. ਇੱਕ ਛਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਲਤ ਲੈਂਡਿੰਗ

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਰੋਸਕੋਪ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਰਜੀਵ ਤਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਰਜੀਕਲ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਰਜਨ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਫੜਦਾ ਹੈ, ਪੀਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੂਸਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਉਪਾਸਥੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਟਾਂਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਲੋ-ਅਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਲ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਬਰਫ਼, ਕੰਪਰੈੱਸ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸਪਲਿੰਟ ਜਾਂ ਕਰੰਚਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 1. ਤੇਜ਼ ਪੁਨਰਵਾਸ
 2. ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ
 3. ਤੇਜ਼ ਇਲਾਜ
 4. ਘੱਟ ਦਾਗ
 5. ਲਾਗ ਦੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ 

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 1. ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 2. ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਹੋਣਾ
 3. ਲਾਗ
 4. ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 5. ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਗਿੱਟਾ

ਸਿੱਟਾ

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਮਾਹਰ ਹੁਣ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ, ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰੋਤ

https://www.emedicinehealth.com/ankle_arthroscopy/article_em.htm

https://www.footcaremd.org/conditions-treatments/ankle/ankle-arthroscopy

https://os.clinic/treatments/foot-ankle/arthroscopy-keyhole-surgery/#!/readmore

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/arthroscopy/about/pac-20392974

https://www.webmd.com/arthritis/what-is-arthroscopy

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ 4-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?

RICE ਵਿਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ, ਬਰਫ਼ (ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ), ਸੰਕੁਚਨ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ