ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਬਦਲੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਥੀਸਿਸ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ.

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਠੀਆ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਾਸਥੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੰਭੀਰ ਗਠੀਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
 • ਜਲੂਣ ਅਤੇ ਸੋਜ
 • ਕਠੋਰਤਾ
 • ਤੁਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 'ਤੇ ਜਾਓ ਚੇਂਬਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ।

ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਆ: ਇਹ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ: ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ 'ਖਿੱਝਣ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ' ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ, ਜਾਂ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡ ਟੀਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਵਿਧੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ:

 • ਗੰਭੀਰ ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਦਰਦ: ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਦ ਲਈ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਅਪਾਹਜਤਾ: ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਗਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਿੱਟੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਫ੍ਰੈਕਚਰ: ਗਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ
 • ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ 
 • ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਜਾਂ ਗਤਲਾ ਹੋਣਾ
 • ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਸੰਗਤਤਾ
 • ਨੇੜਲੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
 • ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਫਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀ।

ਸਿੱਟਾ

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਜੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਜਾਓ।

ਹਵਾਲੇ:

https://www.google.com/amp/s/www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/ankle-replacement-surgery%3famp=true

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/ankle-surgery/about/pac-20385132#:~:text=Ankle%20replacement,-For%20an%20ankle&text=In%20this%20procedure%2C%20the%20surgeon%20removes%20the%20ends%20of%20the,arthritis%20developing%20in%20nearby%20joints.

ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ