ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੈਂਬਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਇੱਕ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜੋ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪਿਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ (HIV) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਵੇਖੋ a ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ

ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਜਲੂਣ
 • ਦੀ ਲਾਗ
 • ਹਰਪੀਸ
 • ਟ੍ਰਿਕੋਮੋਨਿਆਸਿਸ

ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਹਨ:

 • ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ
 • ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ
 • ਐਚਆਈਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
 • ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਥਾਈਲਸਟਿਲਬੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 

ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੇਕੁਲਮ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਜਾਂਚ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ. 

ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ?

ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ

ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਹੈ ਜੋ HPV ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀ-ਕੈਨਸਰਸ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: 

 • ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਿਸਦਾ ਰੰਗ, ਗੰਧ, ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ
 • ਸੰਭੋਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਲਨ
 • ਪੇਡੂ ਜਾਂ ਜਣਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੋੜੇ, ਛਾਲੇ, ਗੰਢ ਜਾਂ ਧੱਫੜ

21 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਜਲੂਣ
 • ਦੀ ਲਾਗ
 • ਹਰਪੀਸ
 • ਟ੍ਰਿਕੋਮੋਨਿਆਸਿਸ

ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹਨ ਜੋ ਅਸਧਾਰਨ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ?

 • ਕੋਲਪੋਕੋਪੀ
 • ਬਾਇਓਪਸੀ
 • ਐਚਪੀਵੀ ਟੈਸਟ

ਤੁਸੀਂ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ?

ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਚਪੀਵੀ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਕੈਨਸਰਸ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰੋਕਥਾਮ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

 • HPV ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ।
 • ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।
 • ਪੈਪ-ਐਚਪੀਵੀ ਕੋ-ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
 • ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ