ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੋਡੇ ਆਰਥਰੋਸਕੌਪੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਗੋਡੇ ਆਰਥਰੋਸਕੌਪੀ

ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕੀ ਹੈ?

ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੈਮਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਕੈਮਰਾ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਮਾਹਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

 ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸੋਜ
 • ਕਠੋਰਤਾ
 • ਲਾਲੀ
 • ਇਹ ਖੇਤਰ ਛੋਹਣ 'ਤੇ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਅਸਥਿਰਤਾ
 • ਭਟਕਣ ਜਾਂ ਕਰੰਚਿੰਗ ਆਵਾਜ਼
 • ਲੱਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ

ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ:

 • ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੋਡਾ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੈ
 • ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ
 • ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ
 • ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਸੋਜ ਹੋਣਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਡਾਕਟਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ।

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਰਦ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਮਾਹਿਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਸਰਜਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਡਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਜਾਂ ਚੀਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋੜ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਔਜ਼ਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪਲ ਜਾਂ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? 

 • ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
 • ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਦਾ ਗਠਨ
 • ਨਸਾਂ, ਉਪਾਸਥੀ, ਟਿਸ਼ੂਆਂ, ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗ
 • ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਵਗਣਾ

ਸਿੱਟਾ

ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਹਵਾਲੇ

ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ: ਲਾਭ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ

ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ - ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ

ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ: ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਗੋਡਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ?

ਰਿਕਵਰੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ