ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਲਾਕੋਮਾ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗਲਾਕੋਮਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਗਲਾਕੋਮਾ

ਗਲਾਕੋਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਲਮਈ ਹਾਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਰਲ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਕੋਮਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਰਲ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਗਲਾਕੋਮਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗਲਾਕੋਮਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਏ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗਲਾਕੋਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਲਈ।

ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

ਓਪਨ-ਐਂਗਲ ਗਲਾਕੋਮਾ: ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਏ ਵਿਖੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗਲਾਕੋਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੰਦ-ਐਂਗਲ ਗਲਾਕੋਮਾ: ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਰਿਸ ਤਰਲ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗਲੂਕੋਮਾ ਮਾਹਿਰ।

ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਓਪਨ-ਐਂਗਲ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਦ-ਕੋਣ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਅੱਖ ਦਾ ਦਰਦ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ
 • ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਜਾਂ ਹਾਲੋ ਦੀ ਦਿੱਖ
 • ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
 • ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ

ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤਰਲ, ਜਲਮਈ ਹਾਸਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀ ਨਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਸੂਖਮ ਪਦਾਰਥ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਰਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏ ਵਿਖੇ ਨਿਯਮਤ ਇਲਾਜ ਚੇਂਬੂਰ ਵਿੱਚ ਗਲਾਕੋਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗਲੂਕੋਮਾ ਮਾਹਿਰ:

 • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ
 • ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਫਲੋਟਰ ਜਾਂ ਹਾਲੋਸ
 • ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
 • ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੀ ਗਲਾਕੋਮਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ?

ਗਲਾਕੋਮਾ ਲਈ ਉਮਰ ਵਧਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼
 • ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ
 • ਬੰਦ-ਕੋਣ ਗਲਾਕੋਮਾ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀਤਾ
 • ਓਪਨ-ਐਂਗਲ ਗਲਾਕੋਮਾ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
 • ਸਟੀਰੌਇਡ ਦੀ ਲੰਮੀ ਵਰਤੋਂ
 • ਅੱਖ ਦੀ ਸੱਟ

ਡਾਕਟਰ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ?

ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਜ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਬੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਗਲੂਕੋਮਾ ਮਾਹਿਰ। ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਚੇਂਬੂਰ ਵਿੱਚ ਗਲਾਕੋਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

 • ਦਵਾਈ: ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਲੇਜ਼ਰ:
  • ਟ੍ਰੈਬੇਕੁਲੋਪਲਾਸਟੀ: ਇਹ ਓਪਨ-ਐਂਗਲ ਗਲਾਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤਰਲ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਇਰੀਡੋਟੋਮੀ: ਲੇਜ਼ਰ ਬੰਦ-ਐਂਗਲ ਗਲਾਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਰਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਜਰੀ:
  • ਟ੍ਰੈਬੇਕੁਲੇਕਟੋਮੀ: ਡਾਕਟਰ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਜਾਂ ਜੇਬ ਬਣਾਉਣਗੇ।
  • ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ: ਕਈ ਵਾਰ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਡਰੇਨੇਜ ਯੰਤਰ: ਡਾਕਟਰ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਨਜਕਟਿਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੰਡਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਗਲਾਕੋਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਲਦੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਲਾਕੋਮਾ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸ੍ਰੋਤ:

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ. ਗਲਾਕੋਮਾ [ਇੰਟਰਨੈੱਟ]. ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4212-glaucoma. 04 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਓਫਥਲਮੋਲੋਜੀ. ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਇਲਾਜ [ਇੰਟਰਨੈੱਟ] ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: https://www.aao.org/eye-health/diseases/glaucoma-treatment. 04 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗਲਾਕੋਮਾ ਤੋਂ ਕੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹਨ?

ਲਗਭਗ XNUMX ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਗਲਾਕੋਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੋ।

ਕੀ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਗਲਾਕੋਮਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ?

ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ, ਅਤੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਗਲਾਕੋਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ