ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੈਂਬਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ 

ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ, ਥਕਾਵਟ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਚੇਂਬੂਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ 

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। 
ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਕਿੰਨੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਹਨ?

ਆਮ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: 

 • ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਮੇਲਿਟਸ 
 • ਆਮ ਜੁਕਾਮ 
 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 
 • ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ 
 • ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ 
 • ਥਕਾਵਟ 

ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? 

 • ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਮੇਲਿਟਸ 

ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਧਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ। 

 • ਆਮ ਜੁਕਾਮ 

ਸਭ ਤੋਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਖਾਂਸੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਵਗਦਾ ਨੱਕ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 

 • ਬੁਖ਼ਾਰ

ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ 98.6 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ। 

 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਥਕਾਵਟ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 • ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ

 ਚਿੜਚਿੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ, ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਆਦਿ।

 • ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ 

ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਛਣ ਹਨ 

 • ਦਸਤ 

ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਟੱਟੀ, ਢਿੱਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਰਵਾਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆਉਣਾ ਦਸਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ 

ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? 

ਆਮ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: 

 • ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਮੇਲਿਟਸ

ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

 • ਆਮ ਜੁਕਾਮ

ਇਹ ਉੱਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੌਸਮ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 • ਬੁਖ਼ਾਰ 

ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਾਂ 

 • ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ 

ਅਜਿਹਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਰਜੀਕਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

 • ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ 

ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਣਾਅ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

 • ਦਸਤ 

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗ 

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? 

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏ ਚੇਂਬੂਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਘਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਆਮ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ

 • ਜੇਕਰ ਬੁਖਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 • ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 
 • ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ COVID-19 ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ 

ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ 

 • ਆਮ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏ ਚੇਂਬੂਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਡਾਕਟਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ? 

 • ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਬੂਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਦਸਤ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ mellitus, ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ, ਆਦਿ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। 

ਅੰਤ ਵਿੱਚ:- 

ਚੰਗੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੇ ਆਮ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਉੱਨਤ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇਗੀ?

ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਉੱਨਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ।

ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ