ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕਰੇਗਾ। 

ਸਾਨੂੰ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। 
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣ, ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। 
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਊਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 • ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਨਬਜ਼ ਦੀ ਦਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਰਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟ ਟਿਊਬਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇਨੇਜ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਬੈਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਟਾਏ ਗਏ ਟਿਊਮਰ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ ਜ ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਸਰਜਨ.

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ: ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
 • ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ: ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਛਾਤੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਵਲ III ਅੰਡਰਆਰਮ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
 • ਰੈਡੀਕਲ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ: ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰਆਰਮ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਨਿੱਪਲ-ਸਪੇਰਿੰਗ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ: ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਪਲ ਅਤੇ ਏਰੀਓਲਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ: ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਪਲ ਅਤੇ ਏਰੀਓਲਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ? ਉਹ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਆਕਾਰ
 • ਕੈਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ
 • ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ 
 • ਸੁਹਜ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੋਣ 

 ਵਿਧੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ: 

 • DCIS - ਸੀਟੂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਡਕਟਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ
 • ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਰਤੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ I, II ਅਤੇ III
 • ਪੇਟ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਭੜਕਾਊ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ - ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ-ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ
 • ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
 • ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਲਾਗ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ 
 • ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ
 • ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
 • ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ 
 • ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਤਰਲ (ਸੇਰੋਮਾ) ਜਾਂ ਖੂਨ (ਹੀਮੇਟੋਮਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ 

ਸਿੱਟਾ

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਜਨ, ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ: ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਉਮਰ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ।

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਝੁਲਸਣ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਪ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਛੇ ਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ?

ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਲੂਮਪੇਕਟੋਮੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇ।

ਰੋਕਥਾਮ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਕੀ ਹੈ?

ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਮਾਸਟੈਕਟੋਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ