ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਫਲੂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਕੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਫਲੂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਫਲੂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਾਤਕ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। 

ਸਾਨੂੰ ਫਲੂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਫਲੂ COVID-19 ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਫਲੂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹੀ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਲੂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਮ ਦਵਾਈ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਹਸਪਤਾਲ।

ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 • ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ
 • ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਕ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਥਕਾਵਟ
 • ਖੰਘ
 • ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਭੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ
 • ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਵਗਦਾ ਨੱਕ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਲੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਫਲੂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਫੜਦੇ ਹੋ। ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਛੂਹ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਫਲੂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ:

 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ
 • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਘਰਘਰਾਹਟ
 • ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ
 • ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਹਰਾ ਬਲਗ਼ਮ।

ਫਲੂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਫਲੂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਫਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ, ਬਲਗ਼ਮ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਪਾਹ ਦਾ ਫੰਬਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਫਲੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। 

 1. ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।
 2. ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। 
 3. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।
 4. ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਓਵਰ-ਦ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ibuprofen, ਆਦਿ। 
 5. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।
 6. ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਨੂੰ ਬਲਗ਼ਮ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਫ਼ ਲਓ।
 7. ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਬਲਗ਼ਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮਕੀਨ ਨੱਕ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਫਲੂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਲੱਗ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?

ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਫਲੂ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੈ? ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਫਲੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਗ਼ਮ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖੰਘਣ, ਛਿੱਕਣ ਅਤੇ ਛੂਹਣ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸੁਭਾਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਇਰਸ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ