ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਆਮ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ, ਫੰਜਾਈ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰੋਗਾਣੂ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਐਲਰਜੀ: ਐਲਰਜੀ ਐਲਰਜੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਜ਼ੁਕਾਮ: ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ, ਸਵੈ-ਸੀਮਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨੱਕ, ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਕੰਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ ("ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਖ"): ਕੰਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਜ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਣ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ, ਪਰਾਗ, ਧੂੜ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਜਲਣ ਲਈ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਦਸਤ: ਦਸਤ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਸਿਰ ਦਰਦ: ਸਿਰਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ, ਮਾਈਗਰੇਨ, ਤਣਾਅ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 • ਪੇਟ ਦਰਦ: ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਬਜ਼, ਗੈਸ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 • ਐਲਰਜੀ: ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਛਿੱਕ ਆਉਣਾ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਸ਼
 • ਜ਼ੁਕਾਮ: ਸਿਰਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ, ਛਿੱਕ, ਵਗਦਾ ਨੱਕ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ 
 • ਕੰਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ: ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ, ਖੁਜਲੀ, ਜਲਣ ਅਤੇ ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਛਾਲੇ 
 • ਦਸਤ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਬੁਖਾਰ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੱਟੀ
 • ਸਿਰਦਰਦ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਰੌਲੇ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ 
 • ਪੇਟ ਦਰਦ: ਫੁੱਲਣਾ, ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤ, ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ, ਪਰਜੀਵੀ ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ (ਸੁੱਕਾ ਮੂੰਹ, ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਆਦਿ)
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਪਮਾਨ 100 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਕੁਝ ਐਲਰਜੀ ਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 • ਜ਼ੁਕਾਮ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਦਸਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 • ਬੁਖਾਰ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਰਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 
 • ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਖੁਸ਼ਕ, ਧੁੰਦਲਾ ਬੋਲ, ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

 • ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ।
 • ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ.
 • ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ।
 • ਕੈਫੀਨ ਭੀੜ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ।
 • ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਚੰਗੀ-ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਜਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਸਿੱਟਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਾਧੂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
 

ਕੀ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਪਰਲੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਪਰੀ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ।

ਕੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ 38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਾਂ ਬਲਗ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਆਮ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਚੁੰਬਕੀ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਲੀ, ਪਰਾਗ, ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਗੜ ਜਾਂ ਭੋਜਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ