ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮੈਕਸਿਲੋਫੈਸੀਅਲ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੈਂਬਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਮੈਕਸਿਲੋਫੈਸੀਅਲ

ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ OMF ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਿਹਰੇ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। "ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ" ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ "ਮੌਖਿਕ" ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਬਾੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਰਡ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕ੍ਰੈਨੀਓਫੇਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਹੇਠਲੇ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਉਪਰਲੇ ਜਬਾੜੇ, ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਨੱਕ (ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ) ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਏ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੁੱਧੀ ਦੰਦ
 • ਚੱਬਣ ਅਤੇ ਚੱਬਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਫੁੱਟੇ ਹੋਠ ਅਤੇ ਤਾਲੂ 
 • ਨਿਗਲਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ
 • ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਨ (ਅਸਮਮਿਤੀ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਠੋਡੀ, ਅੰਡਰਬਾਈਟਸ, ਓਵਰਬਾਈਟਸ ਅਤੇ ਕਰਾਸਬਾਈਟਸ
 • ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ
 • ਟੈਂਪੋਰੋਮੈਂਡੀਬੂਲਰ ਜੁਆਇੰਟ (ਟੀਐਮਜੇ) ਵਿਕਾਰ
 • ਆਵਾਜਾਈ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਅਕਸਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

 • ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ
 • ਟਰਾਮਾ
 • ਬਿਮਾਰੀਆਂ
 • ਨੁਕਸ
 • ਪੀਰੀਅਡੋਂਟਲ ਮੁੱਦੇ
 • ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
 • ਦੰਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਜਨਮ ਨੁਕਸ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ਿਅਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਹੋਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕਟਰ ਵਧੇਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕਟਰ

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੇਂਬੂਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਆਰਥੋਡੋਟਿਸਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਖਮ ਇਹ ਹਨ: 

 • ਖੂਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਲਾਗ
 • ਨਸ ਦੀ ਸੱਟ
 • ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ
 • ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ
 • ਦੰਦੀ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਹੋਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਰੂਟ ਕੈਨਾਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਵਿਧੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ (ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ), ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਕੀਹੋਲ ਸਰਜਰੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ (ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚੀਰਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ (ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ) ਜਾਂ 
 • ਸੁਹਜ (ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 

ਕਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੇ, ਸਟੈਪਲ ਜਾਂ ਟੇਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਰਜੀਵ ਪੱਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਰਿਕਵਰੀ

OMF ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
 ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਕੰਮ

 • ਸੁਧਾਰੀ ਹੋਈ ਦਿੱਖ
 • ਸੁਧਰੀ ਨੀਂਦ, ਸਾਹ ਲੈਣ, ਚਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ
 • ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਸਿੱਟਾ

OMF ਸਰਜਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ. 
 

ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਓਰਲ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ ਮਾਹਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੰਦਾਂ, ਜਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਨੇਕ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਨ।

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਜਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬੀਮਾ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਓਰਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਰਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ