ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਗੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਗ ਹੈ। ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਡਿਸਚਾਰਜ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ, ਬੇਅਰਾਮੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੋੜਾ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੋੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫਿਸਟੁਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਧੜਕਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੋੜਾ ਗੁਦਾ ਦੇ ਸਤਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਜੋ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਲੀ
 • ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਜਲਣ
 • ਪਿਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਟੱਟੀ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਦਰਦ
 • ਕਬਜ਼
 • ਗੁਦਾ ਦੇ ਖੁੱਲਣ 'ਤੇ ਗੰਢ,

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ, ਬੁਖਾਰ, ਅਤੇ ਠੰਢ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਗੁਦਾ ਫੋੜੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗ, ਗੁਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ
 • ਸਟੀਰੌਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 • ਕੈਂਸਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ
 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼
 • ਅਲਸਰਿਟਿਅਲ ਕੋਲੇਟਿਸ
 • ਡਾਇਵਰਟੀਕੁਲਾਈਟਿਸ 
 • ਗੁਦਾ ਲਿੰਗ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਕਬਜ਼, ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਪਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਟਾਇਲਟ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਦੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਦਾ ਫੋੜੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਧੜਕਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਬੁਖਾਰ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਮ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ, ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟੀਰੌਇਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਦਾ ਫੋੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਦਾ ਦੇ ਫੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੁਦਾ ਫੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਗੁਦਾ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਹੀ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੋਸਟ-ਸਰਜੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਿੱਜਣਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਬ ਜਾਂ ਸਟੂਲ ਸਾਫਟਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਲੀਦਾਰ ਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਰਾਏ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਧੜਕਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ, ਕਬਜ਼, ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਢ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਅਗਲੇਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ:

https://www.healthline.com/health/anorectal-abscess#diagnosis

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/anal-abscess

ਗੁਦਾ ਦੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?

ਤੁਸੀਂ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਦਾ ਦੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ:

 • ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ
 • ਗੁਦਾ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੋ

ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫੋੜਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਗੁਦਾ ਫ਼ਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਸਟੁਲਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਫੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਥੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਗੁਦਾ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ?

ਡਾਕਟਰ ਕੈਵੀਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਫੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਮਆਰਆਈ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਰਗੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ