ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਭਟਕਣਾ ਸੈਪਟਮ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਏਟਿਡ ਸੇਪਟਮ ਸਰਜਰੀ

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਢੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸਮਾਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ENT ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ENT ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਪਟਮ ਕੀ ਹੈ? 

ਨੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪਾਸਥੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਪਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੈਪਟਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਡਿਵੀਏਟਿਡ ਸੈਪਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
  • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੋਗੇ
  • ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
  • ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
  • ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਕਸਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇਗੀ
  • ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ

ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ENT ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ENT ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ: ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਸੇਪਟੋਪਲਾਸਟੀ: ਇਹ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੈਪਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਸੈਪਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਨੋਪਲਾਸਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ, ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ENT ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਪਟਮ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਗੰਧ ਦੀ ਘਟਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੈਪਟਮ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਪਟਮ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਮੈਂ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਸੇਪਟਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ