ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਸਟਾਚੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲਰਜੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਕੰਨ ਦੇ ਮੋਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਈਅਰ ਡ੍ਰੌਪ ਅਤੇ ਮਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਤੀਬਰ ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ (AOM) - ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲਾਗ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਨ ਦਰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 • ਓਟਿਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿਦ ਇਫਿਊਜ਼ਨ (ਓਐਮਈ) - ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਓਟਾਇਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿਦ ਇਫਿਊਜ਼ਨ (COME) - ਇਹ ਲਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ
 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ

ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

 • ਐਲਰਜੀ
 • ਫਲੂ
 • ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਸਾਈਨਸ
 • ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਐਡੀਨੋਇਡਜ਼
 • ਵਾਧੂ ਬਲਗ਼ਮ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ:

 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ
 • ਇੱਕ ਆਵਰਤੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਜੋ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ
 • ਘੱਟ ਬੁਖਾਰ
 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ
 • ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

 • ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਆਵਰਤੀ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ
 • ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀ

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅਧਰੰਗ
 • ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਤੋਂ ਤਰਲ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਘਾਟਾ
 • ਕੋਲੈਸਟੀਟੋਮਾ - ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਗੱਠ

ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।

ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਅੱਜ, ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਦਵਾਈ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ENT ਮਾਹਰ ਲਾਗ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਐਂਟੀ-ਫੰਗਲ ਇਲਾਜ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਫੰਗਲ ਤੁਪਕੇ ਜਾਂ ਮਲਮ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਟਾਇਮਪੈਨੋਸੈਂਟੇਸਿਸ - ਇਹ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਬਾਅ-ਸਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਿੱਟਾ

ਗੰਭੀਰ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਈਨਸ, ਫਲੂ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.healthline.com/health/ear-infection-chronic

https://www.medicalnewstoday.com/articles/322913#chronic-ear-infections

ਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਕੰਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ