ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਕੋਲਨ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਚਨ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਕੌਲਨ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਲੀਪ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

 • ਟੱਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਘਟਣਾ 
 • ਦਸਤ
 • ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ,
 • ਰਿਕਤਲ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਕਬਜ਼
 • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ
 • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਗੈਸ
 • ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵੰਡਦੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਪੌਲੀਪ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਣਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਬੁਢਾਪਾ
 • ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ
 • ਟੱਟੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਛੇਤੀ ਨਿਦਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੇਤੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌਲੀਪਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕੋਰਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਹਨ:

 • ਸਰਜਰੀ- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ- ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ- ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੀਮ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 • ਦਵਾਈ- ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 
 • ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਸੁਭਾਵਕ ਪੌਲੀਪਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਲਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/colon-cancer/diagnosis-treatment/drc-20353674

https://www.healthline.com/health/colon-cancer#symptoms

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਉਮਰ ਵਰਗੇ ਬੇਕਾਬੂ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਹ:

 • ਪੜਾਅ ਜ਼ੀਰੋ- ਕੋਲਨ ਦੀ ਪਰਤ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲੀਪਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
 • ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ - ਮਿਊਕੋਸਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
 • ਪੜਾਅ ਦੋ - ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਉੱਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ
 • ਪੜਾਅ ਤਿੰਨ - ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
 • ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ- ਕੈਂਸਰ ਦੂਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਗਰ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ