ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਪੈਡਾਂ ਨੂੰ ਟੌਨਸਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਟੌਨਸਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਟੌਨਸਿਲਿਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਦਰਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਈਐਨਟੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਜੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਟੌਨਸਿਲ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 • ਤੀਬਰ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਜਾਂ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। 
 • ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਟੌਨਸਿਲਕਟੋਮੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਨਸਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਆਵਰਤੀ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਵਰਤੀ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਟੌਨਸਿਲੈਕਟੋਮੀ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। 

ਹੁਣ, ਆਓ ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. 

ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਬੁਖ਼ਾਰ 
 • ਖੰਘ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 
 • ਬੇਅਰਾਮੀ
 • ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਨੀਂਦ ਵਿਕਾਰ
 • ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਵੱਡਾ ਟੌਨਸਿਲ
 • ਗਲਤ ਸਾਹ
 • ਗਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
 • ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਗਰਦਨ ਦੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: 

 • ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ
 • ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
 • ਬੁਖ਼ਾਰ 
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕਸ ਪਾਇਓਜੇਨਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਪ ਥਰੋਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਟਾਣੂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਟੌਨਸਿਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਲਈ ਕੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?

ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 • ਟੌਨਸਿਲੈਕਟੋਮੀ - ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਟੌਨਸਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਲਾਜ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੌਨਸਿਲੈਕਟੋਮੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
 • ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ)।

ਸਿੱਟਾ

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਵੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
 • ਛੇਤੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਕੀ ਹਨ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਾਰਗਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਵਰਗੇ ਗਰਮ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਪਚਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਵਧਦਾ ਜਾਂ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਕੀ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?

ਬਾਲਗ ਟੌਨਸਿਲਿਟਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਰੀਟੋਨਸਿਲਰ ਫੋੜਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਟੌਨਸਿਲਾਈਟਿਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੌਨਸਿਲਟਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ:

 • ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ (OSA)
 • ਟੌਨਸਿਲਰ ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ
 • ਪੈਰੀਟੋਨਸਿਲਰ ਫੋੜਾ

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ