ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸੁੰਨਤ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਤ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਸੁੰਨਤ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁੰਨਤ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਸੁੰਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸੁੰਨਤ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਜਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁੰਨਤ ਬਾਰੇ

ਸੁੰਨਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਲਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਅਤਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਲੀਦਾਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸੁੰਨਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ 'ਤੇ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁੰਨਤ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਹਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁੰਨਤ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਸੁੰਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ, ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੁੰਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਐਨੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸੁੰਨਤ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁੰਨਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਨਸੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

 • ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ
 • ਸੁਹਜ ਦੀ ਤਰਜੀਹ
 • ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ

ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

 • ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ
 • ਆਸਾਨ ਜਣਨ ਸਫਾਈ
 • ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ
 • ਲਿੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ
 • ਬਲੈਨਾਇਟਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਫਰਸਸਕਿਨ ਦੀ ਸੋਜ)
 • ਬੈਲੇਨੋਪੋਸਟਾਇਟਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਲਿੰਗ ਦੇ ਗਲੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼)

ਸੁੰਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕੀ ਹਨ?

ਹਰ ਸਰਜਰੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਵੀ. ਸੁੰਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਲਾਗ
 • ਦਰਦ
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
 • ਫੋਰਸਕਿਨ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਲਿੰਗ ਦੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲਣ (ਮੇਟਾਇਟਿਸ)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 1860 500 2244 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/circumcision/about/pac-20393550

https://www.webmd.com/sexual-conditions/guide/circumcision#3-7

https://www.healthline.com/health/circumcision

ਅਗਲੀ ਚਮੜੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਚਮੜੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਗੋਲ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ)।

ਕੀ ਸੁੰਨਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੁੰਨਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁੰਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੁੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ -

 • ਮੈਡੀਕਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
 • ਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ
 • ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ

ਸੁੰਨਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8-10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਸੁੱਜਣਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ