ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਮੋਪਲਾਸਟੀ ਜਾਂ 'ਬੂਬ ਜੌਬ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿਲੀਕੋਨ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚੀਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਰੇ ਹਨ:

 • ਇਨਫਰਾਮੈਰੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
 • ਸਹਾਇਕ: ਅੰਡਰਆਰਮ ਵਿੱਚ 
 • ਪੈਰੀਰੀਓਲਰ:  ਏਰੀਓਲਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ

ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਲੀਕੋਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਕੰਟੋਰਡ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚੀਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਜੇਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਖਾਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਖਾਰੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਿਲੀਕੋਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੀਰੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਛਾਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਛਾਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 1860 500 2244 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਵਿਧੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਲਿਫਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

 • ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

 • ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਬਰੇਕਿੰਗ
 • ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਇਮਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਫਟਣਾ ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣਾ
 • ਚੀਰਾ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਗ
 • ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਰਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
 • ਚੀਰਾ ਦੇ ਹੌਲੀ ਇਲਾਜ
 • ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮ
 • ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
 • ਚੀਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ
 • ਲਾਗ ਦਾ ਜੋਖਮ

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਲਾਲ ਜਾਂ ਨਿੱਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਤੁਸੀਂ 101F ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
 • ਚੀਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਜਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਹਵਾਲੇ

https://www.healthline.com/health/breast-augmentation#how-it works

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/breast-augmentation/about/pac-20393178

ਛਾਤੀ ਦਾ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਬ੍ਰੈਸਟ ਇਮਪਲਾਂਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਵਧੇਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਸਿਲੀਕੋਨ ਇਮਪਲਾਂਟ ਖਾਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਰਮ, ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਆਮ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ