ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਕੱਟਣਾ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ

ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਕੱਟਣਾ

ਟਿਊਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਮਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਗੱਠਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ. 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਲਸੀਕਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਜਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਟਿਊਮਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਇਲਾਜ ਹੈ।

ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਬਾਰੇ

ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਟਿਊਮਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋੜਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹੱਡੀ ਟਿਊਮਰ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਟਿਊਮਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਰਿਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਹਤਰ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਟਿਊਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੰਜ ਜਾਂ ਗੱਠ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟਿਊਮਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਟਿਊਮਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਨਿਗ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ,

 • ਕੁਝ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ।
 • ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ.
 • ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਟਿਊਮਰ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
 • ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ. 

ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਟਿਊਮਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਾਭ

ਜੇਕਰ ਟਿਊਮਰ ਸੁਭਾਵਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਮਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਟਿਊਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਇਲਾਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਟਿਊਮਰ ਘਾਤਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ

 • ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 • ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪੁੰਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 
 • ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਸਰਜਰੀ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਟਿਊਮਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਦਰਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। 
 • ਕਈ ਵਾਰ, ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ. 
 • ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਵੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਰੋਤ

https://www.northwell.edu/orthopaedic-institute/find-care/treatments/excision-of-tumor

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bone-cancer/diagnosis-treatment/drc-20350221

ਟਿਊਮਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ।

ਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਦਰਦਨਾਕ ਹਨ?

ਸੁਭਾਵਕ ਟਿਊਮਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਦਰਦ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ