ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਖੁੱਲਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖੁੱਲੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੱਟ ਦੇ ਬੰਦ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਣ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਲਈ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੱਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ। ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੱਟ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਲਾਗ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੱਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਹੱਡੀ
 • ਚਮੜੀ
 • ਨਸਾਂ
 • ਰਬੜ
 • ਧਮਨੀਆਂ
 • ਨਾੜੀ 
 • ਲੌਗਾਮੈਂਟਸ

ਧੂੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਗੰਭੀਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਖੁੱਲੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ:

 • ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ - ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਮਾਹਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਜੀਵ ਡਰੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ
 • ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ - ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਦਵਾਈ- ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ-ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਇਮਪਲਾਂਟ - ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਖੁੱਲੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਗਲਤ ਸਫਾਈ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੱਡੀ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਿੱਚ, ਸੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਜੇਕਰ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਓ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਯੂਨੀਅਨ ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲਾ ਲਿੰਕ

https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases--conditions/open-fractures/

https://www.verywellhealth.com/open-fracture-2548524

ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੱਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰੋਗੇ।

ਕੀ ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਓਪਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ