ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਦਸਤ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਅਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੱਟੀ ਹੋ ​​ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਦਸਤ ਬਾਰੇ

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਫਲੂ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ, ਜਾਂ ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਹਨ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੰਤੁਲਨ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ। ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਦਸਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਸਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਦਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਤੀਬਰ ਦਸਤ - ਇਹ ਢਿੱਲਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਦਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਥਾਈ ਦਸਤ - ਇਹ ਲਗਭਗ 2-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ - ਇਹ ਦਸਤ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦਸਤ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਦਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਕੀਦ
 • ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਅਤੇ ਬਲਗ਼ਮ
 • ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੱਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ
 • ਬੁਖ਼ਾਰ 
 • ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
 • ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ
 • ਪੇਟ ਦਰਦ
 • ਪੇਟਿੰਗ
 • ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ
 • ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ

ਦਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਕਈ ਕਾਰਨ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਵਾਇਰਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਇਟਿਸ - ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤੜੀ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ
 • ਲੈਕਟੋਜ਼ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ
 • ਦਵਾਈਆਂ
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰਪੀ
 • ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਮਾਈ
 • ਪੇਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ
 • ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ, ਸੇਲੀਏਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ
 • ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕਸ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਿੱਲੀ, ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਅੰਤੜੀਆਂ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡਾਇਰੀਆ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਇੱਕ ਸਟੂਲ ਟੈਸਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 18605002244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਦਸਤ ਦਾ ਨਿਦਾਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨਿਦਾਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਖੂਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਦਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਸਟੂਲ ਟੈਸਟ - ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਜਾਂ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ
 • ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ - ਇਹ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਵਰਤ ਟੈਸਟ - ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਸਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ - ਇਹ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੌਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਸਿਗਮਾਓਡੋਸਕੋਪੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਦਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਸਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਦਸਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

 • ਵਾਇਰਲ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਅਤੇ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਸਿਰਫ਼ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਾਓ
 • ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ ਜੋ ਦਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ
 • ਸਵੱਛ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰੋ

ਦਸਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਚਾਰ

ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਦਸਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਸੌਲਿਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
 • ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਬਰੋਥ ਅਤੇ ਜੂਸ ਪੀਓ
 • ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਚਰਬੀ, ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
 • ਬ੍ਰੈਟ ਭੋਜਨ (ਕੇਲਾ, ਚਾਵਲ, ਸੇਬ, ਟੋਸਟ) ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤੜੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ

ਦਸਤ ਲਈ ਇਲਾਜ

ਗੰਭੀਰਤਾ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

 • ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ - ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਸਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜੂਸ ਅਤੇ ਬਰੋਥ ਵਰਗੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। Pedialyte ਅਤੇ ORS ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਤਰਲ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
 • ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਸਮੁਥ ਸਬਸੈਲੀਸਾਈਲੇਟ ਜਾਂ ਲੋਪੇਰਾਮਾਈਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਿੱਟਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਸਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਉਲਟੀਆਂ, ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੱਟੀ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰੋਤ -

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diarrhea/diagnosis-treatment/drc-20352246

https://www.healthline.com/health/what-to-eat-when-you-have-diarrhea#treatments-and-remedies

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4108-diarrhea
 

ਕੀ ਦਸਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ਹਿਦ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਇਟਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਸਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਦਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ, ਖੱਟੇ ਫਲ, ਮੱਕੀ, ਕੈਫੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਦਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਕੋਲੋਨ ਜਰਾਸੀਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਦਸਤ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਨਹੀਂ, ਦਸਤ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ