ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਸਰ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾ)। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਬੂਲਸ (ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ) ਜਾਂ ਨਲਕਾਵਾਂ (ਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਿੱਪਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਮਰ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਢ ਜਾਂ ਸੰਘਣਾ ਹੋਣਾ
 • ਛਾਤੀ ਦੀ ਦਿੱਖ, ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
 • ਚਮੜੀ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਪਲ ਜਾਂ ਏਰੀਓਲਾ (ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲਾ ਖੇਤਰ) ਦਾ ਡਿੰਪਲਿੰਗ, ਛਿੱਲਣਾ, ਸਕੇਲਿੰਗ, ਫਲੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕ੍ਰਸਟਿੰਗ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵਰਗੀ ਦਿੱਖ
 • ਉਲਟਾ ਨਿੱਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
 • ਨਿੱਪਲ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਜਾਂ ਪੂਸ)
 • ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਵਧਦੀ ਉਮਰ
 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਕੁਝ ਜੀਨ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ BRCA1 ਜਾਂ BRCA2 ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ
 • ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ
 • ਕਦੇ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
 • ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ
 • ਪੋਸਟਮੈਨੋਪੌਜ਼ਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਢ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 • ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੰਢ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
 • ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਗੰਢ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
 • ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਗੰਢ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ (ਹਮਲੇ ਦੀ ਹੱਦ) ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਹੱਦ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਇਲਾਜ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ
 • ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ
 • ਗੰਢ, ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ 5-ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ 90% ਹੈ, 10-ਸਾਲ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਚਾਅ ਦੀ ਦਰ 84% ਹੈ, ਅਤੇ 15-ਸਾਲ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ 80% ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਉਪਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੈ-ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ