ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ, ਫਾਈਬਰੋਇਡਜ਼, ਕੈਂਸਰ, ਆਦਿ। ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕੀ ਹੈ?

ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਮਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨ-ਸਬੰਧਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-

 • ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
 • ਐਂਡੋਮੀਟ੍ਰੀਸਿਸ
 • ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
 • ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਫਾਈਬ੍ਰੋਡਜ਼
 • ਗੰਭੀਰ ਪੇਡੂ ਦਾ ਦਰਦ
 • ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣਾ ਹੋਣਾ (ਐਡੀਨੋਮੀਓਸਿਸ)
 • ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਯੋਨੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰਲੋਪਸ)

ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਕਸ-ਮਿਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕੁਝ ਦਰਦਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਓਮੀਓਮਾਸ (ਫਾਈਬਰੋਇਡਜ਼), ਕੈਂਸਰ, ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ-

 • ਕੁੱਲ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ- ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
 • ਅੰਸ਼ਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ- ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਰੋਬੋਟਿਕ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ- ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਰੋਬੋਟ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਪੇਟ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ- ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੀਰੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਯੋਨੀ ਜਾਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ-ਸਹਾਇਕ ਯੋਨੀ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ- ਇਹ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਜੀਕਲ ਯੰਤਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ-

 • ਅੰਡਕੋਸ਼, ਸਰਵਿਕਸ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
 • ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਲਈ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਜੋਖਮ ਹਨ-

 • ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਪੜ
 • ਹੇਮਰੇਜਜ
 • ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ
 • ਜਲਦੀ ਮੀਨੋਪੌਜ਼
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ
 • ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ

ਸਿੱਟਾ

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ?

ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ?

ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ