ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ। ਇਹ ਰੈਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਰੈਟੀਨਾ ਰੋਸ਼ਨੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਡਾਇਬਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਸ਼ੂਗਰ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ
 • ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣਾ
 • ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਚਟਾਕ ਜਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ (ਤੈਰਦੀਆਂ) 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਖੇਤਰ
 • ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
 • ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? 

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਰੈਟਿਨਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੂਗਰ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਤਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨੇਤਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 

 • ਲੰਮੀ ਸ਼ੂਗਰ
 • ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 • ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ
 • ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ੂਗਰ
 • ਗਰਭ
 • ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ

ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਇਲਾਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-ਪੜਾਅ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰੋਲੀਫੇਰੇਟਿਵ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜਿਸਟ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਉੱਨਤ-ਪੜਾਅ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਜਾਂ ਮੈਕੁਲਰ ਐਡੀਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਰੈਟਿਨਲ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
 • ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦਾ ਟੀਕਾ
 • ਪੈਨਰੇਟਿਨਲ ਫੋਟੋਕੋਏਗੂਲੇਸ਼ਨ
 • ਫੋਟੋਕੋਏਗੂਲੇਸ਼ਨ
 • ਵਿਗਿਆਨ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਰੈਟਿਨਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diabetic-retinopathy/symptoms-causes/syc-20371611

ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਲਗ-ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਟਾਈਪ 1 (ਜਮਾਂਦਰੂ) ਜਾਂ ਟਾਈਪ 2 (ਬਾਲਗ-ਸ਼ੁਰੂਆਤ) ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

NPDR ਕੀ ਹੈ?

ਗੈਰ-ਪ੍ਰੋਲੀਫੇਰੇਟਿਵ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ (NPDR), ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੈਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਲਿਫੇਰੇਟਿਵ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਹੈ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਖਰਾਬ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਟਿਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜੈਲੀ ਵਰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਈਟ੍ਰੀਅਸ ਹਿਊਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ