ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਅਰ ਵੈਕਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਕਾਰਨ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸਬੀਕਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਡੈਸੀਬਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ENT ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਮਨੁੱਖ 20 ਤੋਂ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਣਨਯੋਗ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਅਯੋਗਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ENT ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

 • ਹਲਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: 26 - 40 ਡੈਸੀਬਲ
 • ਦਰਮਿਆਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: 41 - 55 ਡੈਸੀਬਲ
 • ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: 56 - 70 ਡੈਸੀਬਲ
 • ਗੰਭੀਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: 71 - 90 ਡੈਸੀਬਲ
 • ਡੂੰਘੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: 91- 100 ਡੈਸੀਬਲ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ?

 • ਸੰਚਾਲਕ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ ਜਾਂ ਮੱਧ ਕੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਮਿਸ਼ਰਤ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਇਕਪਾਸੜ ਜਾਂ ਦੁਵੱਲਾ - ਇੱਕ ਕੰਨ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ - ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਸਮਮਿਤੀ ਜਾਂ ਅਸਮਿਤ - ਦੋਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ
 • ਪੂਰਵ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਭਾਸ਼ਾਈ - ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ - ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 • ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ
 • ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
 • ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅੰਜਨ
 • ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ
 • ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੋਰ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਮੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗ
 • ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਛੇਦ
 • ਅਸਧਾਰਨ ਹੱਡੀ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ
 • ਕੋਲੈਸਟੀਟੋਮਾ - ਮੱਧ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
 • ਮੈਨਿਏਰ ਰੋਗ
 • ਖਰਾਬ ਕੰਨ
 • ਸੀਟੋਮੇਗਲਾਓਵਾਇਰਸ
 • ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ENT ਮਾਹਿਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ENT ਮਾਹਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ENT ਮਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੂਲ.

 • ਓਟੋਸਕੋਪ - ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਕੰਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ, ਕੰਨ ਦੇ ਮੋਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਰਾਸੀਮ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਟੈਸਟ - ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟੌਇਡ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ (ਇੱਕ ਧਾਤ ਦਾ ਯੰਤਰ ਜੋ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਆਡੀਓਮੀਟਰ ਟੈਸਟ - ਇਹ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਨਾਂ ਅਤੇ ਡੈਸੀਬਲ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਬੋਨ ਔਸਿਲੇਟਰ ਟੈਸਟ - ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੰਤੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਓਟੋਕੋਸਟਿਕ ਐਮੀਸ਼ਨ (OAE) ਟੈਸਟ - ਇਹ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਉਛਲ ਰਹੀਆਂ ਗੂੰਜ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ - ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼ੋਰ
 • ਉਮਰ
 • ਅਨੰਦ
 • ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 • ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾਓ
 • ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਈਅਰਪਲੱਗ ਜਾਂ ਈਅਰਮਫਸ ਨਾਲ ਢੱਕੋ
 • ਕੰਨ ਮੋਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਟਾਓ
 • ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ - ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਰਜਰੀਆਂ - ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਰਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ - ਇਹ ਕੋਚਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਜੈਨੇਟਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰੋਤ

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hearing-loss/symptoms-causes/syc-20373072

https://www.cdc.gov/ncbddd/hearingloss/types.html

https://www.medicalnewstoday.com/articles/249285

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/hearing-loss-causes-symptoms-treatment

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ, ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਮੋਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਐਵੋਕਾਡੋ, ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਚਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਇਸ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ