ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ - ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ

ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਗਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ
 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
 • Hemorrhoids ਅਤੇ fistulas
 • ਬੈਰੇਟ ਦੀ ਠੋਡੀ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਸਰ ਜਿਵੇਂ esophageal, gastrointestinal, bile duct, pancreatic, ਆਦਿ।

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਮਿਊਕੋਸਲ ਰੀਸੈਕਸ਼ਨ (EMR): ਇਹ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸਤਹੀ ਪਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਫਲੈਟ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਬਮਿਊਕੋਸਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ (ESD): ਇਹ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ (EUS): ਇਹ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 •  ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਜ਼ੈਂਕਰਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਈਐਮਆਰ): ਇਹ ਜ਼ੇਂਕਰ ਦੇ ਡਾਇਵਰਟੀਕੁਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਜੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਈ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

 • ਲਾਗ
 • ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ
 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਸੰਭਾਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਲਾਗ
 • ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਡ
 • ਦਰਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ
 • ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੀ ਮੈਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੈਡੇਟਿਵ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਵੇਗਾ ਅਤੇ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ERCP ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਸਟਰੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ