ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਇਲਾਜ (BPH)

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਇਲਾਜ (BPH) ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਇਲਾਜ (BPH)

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਮਰਦ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੇਥਰਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੂਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੈਂਡ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੈਨਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ (BPH) ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਡਾਕਟਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ - ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਕਟੂਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਟਪਕਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

BPH ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

 • ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ: ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਉਮਰ: ਬੀਪੀਐਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮਰ-ਸਬੰਧਤ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ: ਬੀਪੀਐਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਕੁਝ ਮਰਦ ਇਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ  1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਬੀਪੀਐਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

 • ਯੂਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਟੈਸਟ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
 • ਗੁਦਾ ਦੀ ਜਾਂਚ
 • ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
 • ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

 • ਉੁਮਰ
 • ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ: ਇੱਕ ਬੈਠੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤੁਹਾਡੇ BPH ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਖੁਰਾਕ: ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ BPH ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ: ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
  • ਐਂਟੀ-ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ
  • ਐਂਟੀਿਹਸਟਾਮਾਈਨਜ਼
  • ਡਾਇਰੇਟਿਕਸ
  • ਭਾੜੇ

ਸੰਭਾਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਯੂਰੇਥਰਲ ਰੁਕਾਵਟ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਲਿੰਗਕ ਨਪੁੰਸਕਤਾ
 • ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ

ਤੁਸੀਂ BPH ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ?

 • ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ - ਸ਼ੈਲੀ: ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 • ਖ਼ੁਰਾਕ: ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਜਾਓ.
 • ਰੁਟੀਨ ਜਾਂਚ: ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।

ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ:

 • ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ:
  • ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ: ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  • ਕਸਰਤ: ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3-5 ਵਾਰ ਸੈਰ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਖੁਰਾਕ: ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਡਰੱਗ ਥੈਰੇਪੀ:
  ਜਦੋਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਫ਼ਾ -1 ਬਲੌਕਰ, ਹਾਰਮੋਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਸਰਜੀਕਲ ਦਖਲ:
  ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
  • ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਰੇਥਰਲ ਸੂਈ ਐਬਲੇਸ਼ਨ (ਟੂਨਾ): ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਧੇ ਹੋਏ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਰੇਥਰਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਥੈਰੇਪੀ (TUMT): ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਵੇਵਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਰੇਥਰਲ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਥੈਰੇਪੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਰੇਥਰਲ ਰੀਸੈਕਸ਼ਨ (TURP): ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਰਜਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਪਲੇਸ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਜਾਂ BPH ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਮੇਰੀ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ?

ਜਿਨਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਾਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਕੇਗਲ ਕਸਰਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਡੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ