ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੁਰਦੇ ਪੱਥਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਗੁਰਦੇ ਪੱਥਰ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਲੂਣਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਖ਼ਤ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੇਨਲ ਕੈਲਕੂਲੀ, ਨੈਫਰੋਲਿਥਿਆਸਿਸ, ਜਾਂ ਯੂਰੋਲੀਥਿਆਸਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰੇਟਰਸ, ਯੂਰੇਥਰਾ, ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਫਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੱਥਰ: ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਲੇਟ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਕਸਲੇਟ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਜਿਗਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਾਚਕ ਵਿਕਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਕਸੀਲੇਟ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਸਟ੍ਰੂਵਾਈਟ ਪੱਥਰ: ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪੱਥਰੀ: ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 • ਸਿਸਟੀਨ ਪੱਥਰ: ਇਹ ਪੱਥਰ 'ਸਿਸਟੀਨ' ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜੋ ਕਿ ਸਿਸਟੀਨਿਊਰੀਆ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰੀ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਰੇਟਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ.
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਦ
 • ਹੇਠਲੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ.
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਲਣ.
 • ਭੂਰਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਬੱਦਲਵਾਈ ਪਿਸ਼ਾਬ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਗੰਧ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਛਾ.
 • ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਡ
 • ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਤਲੀ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਮੋਟਾਪਾ, ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਾਰ, ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ:

 • ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਦਰਦ
 • ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ
 • ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਢ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ.

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ
 • ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਨਮਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ 
 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਪਾਚਕ ਰੋਗ
 • ਗੈਸਟਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ।
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ 

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਸੰਭਵ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ?

ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ (ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਲੀਟਰ ਤੱਕ)
 • ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ 
 • ਅਲਫ਼ਾ-ਬਲੌਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ।

ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

 • ਐਕਸਟਰਾਕੋਰਪੋਰੀਅਲ ਸ਼ੌਕ ਵੇਵ ਲਿਥੋਟ੍ਰੀਪਸੀ (ESWL): ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 • ਪਰਕਿਊਟੇਨਿਅਸ ਨੈਫਰੋਲਿਥੋਟੋਮੀ: ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਚੀਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਪੈਰਾਥਾਈਰੋਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਜਰੀ: ਕਈ ਵਾਰ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਥਾਈਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਹਾਈਪਰਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟਸ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਐਕਸ-ਰੇ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
 • ਲੂਣ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ।
 • ਆਕਸਲੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
 • ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਸਟੈਗਹੋਰਨ ਪੱਥਰ ਕੀ ਹੈ?

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਸਟੈਗਹੋਰਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ.

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ