ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਹਰਨੀਆ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਹਰਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਗ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲਣ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਹਰਨੀਆ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਮਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰਨੀਆ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ. ਇਸ ਲਈ, ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਢ ਜਾਂ ਬੁਲਜ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਗੁਇਨਲ ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਊਬਿਕ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੰਢ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੱਟ ਅਤੇ ਕਮਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੰਢ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਝੁਕਦੇ ਹੋ, ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਖੰਘਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਨੀਆ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਢ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਨੀਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਰੁਟੀਨ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਹਰਨੀਆ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਹਰਨੀਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਚਾਅ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ,

 • ਉਮਰ
 • ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਥਿਤੀ
 • ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ
 • ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਕਬਜ਼ 
 • ਗਰਭ

ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਜੋ ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਨ,

 • ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ
 • ਸਿਸਟਿਕ ਫਾਈਬਰੋਸੀਸ
 • ਸਿਗਰਟ
 • ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਬਲਜ ਜਾਮਨੀ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਗੂੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਬਿਕ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨਯੋਗ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਛਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕਈ ਵਾਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰਨੀਆ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਨੀਆ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇੜਲੇ ਟਿਸ਼ੂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੈਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਹਰੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹਨ,

 • ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ
 • ਮਰਦ ਹੋਣਾ
 • ਦੀਰਘ ਖੰਘ
 • ਗਰਭ
 • ਗੰਭੀਰ ਕਬਜ਼
 • ਘੱਟ ਜਨਮ ਭਾਰ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ

ਹਰਨੀਆ ਲਈ ਇਲਾਜ

ਹਰਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਰਜੀਕਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰੀਨੀਆ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਉਡੀਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਟਰੱਸ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੱਸ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਇੱਕ ਹਰੀਨੀਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰੋਤ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਹਰੀਨੀਆ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹਰਨੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹਰਨੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਨੀਆ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ