ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ

ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਜੋ GI ਜਾਂ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ, ਅਨਾੜੀ, ਪੇਟ, ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ, ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ, ਜਿਗਰ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟਸ ਨੂੰ ਜੀਆਈ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ, ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਡਾਕਟਰ ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਰੇ ਅਤੇ ਦਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ MIS (ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਕੀ ਹਨ?

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ (ਗੁਦਾ ਫੋੜੇ) ਨੂੰ ਕੱਟ, ਚੀਰ ਜਾਂ ਹੰਝੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਦਾ ਦੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਜ਼, ਦਸਤ ਜਾਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਵੱਡੇ/ਸਖਤ ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਗੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਦਾ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ (ਗੁਦਾ ਸਪਿੰਕਟਰ) 'ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 • ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ
 • ਟੱਟੀ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)
 • ਗੁਦਾ 'ਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
 • ਚਫਿੰਗ, ਜਲਨ, ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 • ਗੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਰ/ਗੰਢ
 • ਟੱਟੀ ਵਿਚ ਲਹੂ
 • ਦਰਦਨਾਕ ਕਬਜ਼
 • ਦਸਤ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਤ
 • ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ
 • ਗਰਭ
 • ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ
 • STDs/STI ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਫਿਲਿਸ, ਹਰਪੀਜ਼, ਆਦਿ
 • ਕਬਜ਼/ਸਖਤ ਟੱਟੀ
 • ਗੁਦਾ ਸਪਿੰਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ, ਕੱਸਣਾ, ਸੱਟ ਜਾਂ ਲਾਗ
 • ਕਰੋਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • IBD (ਸੋਜਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤੜੀ ਵਿਕਾਰ)
 • ਅਲਸਰਿਟਿਅਲ ਕੋਲੇਟਿਸ
 • ਟੱਟੀ ਦੀ ਲਾਗ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ,

ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ  1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਹੇਠਾਂ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

 • ਸਟੂਲ ਸਾਫਟਨਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ
 • ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਫਾਈਬਰ ਪੂਰਕ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਭੋਜਨ
 • ਤਰਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਟਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ
 • ਸਤਹੀ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਡੋਕੇਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
 • ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਟੀਸੋਨ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਗਲਿਸਰੀਨ ਵਰਗੇ ਮਲਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
 • ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚੈਨਲ ਬਲੌਕਰ ਅਤਰ
 • ਗੁਦਾ ਨੂੰ ਬੋਟੌਕਸ ਟੀਕੇ
 • ਸਰਜਰੀ - ਗੁਦਾ ਸਪਿੰਕਟੇਰੇਕਟੋਮੀ

ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਦਾ ਸਪਿੰਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਚੀਰੇ/ਕੱਟ ਕੇ, ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਦਾ ਸਪਿੰਕਟੋਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਗੁਦਾ ਸਪਿੰਕਰੋਟੋਮੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਲੇਟਰਲ ਇੰਟਰਨਲ ਸਪਿੰਕਰੋਟੋਮੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 90% ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਕੀ ਫਿਸ਼ਰ ਸਰਜਰੀ (ਸਫਿਨਟਰੋਟੋਮੀ) ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ? ਵਿਧੀ (medicinenet.com)

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ - ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ - ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ

ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ: ਲੱਛਣ, ਕਾਰਨ, ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ (healthline.com)

ਕੀ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ, ਆਵਰਤੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਸਰਜਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਦਾ ਸਪਿੰਕਰੋਟੋਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1-2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਗੁਦਾ ਦੀਆਂ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੜਵੱਲ, ਛਾਲੇ ਅਤੇ ਦਾਗ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦਰਦ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ