ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

liposuction

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਪੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟ, ਠੋਡੀ, ਪੱਟਾਂ, ਨੱਕੜ, ਵੱਛੇ, ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਿਪੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਬੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੈਨੁਲਾ ਅਤੇ ਚੂਸਣ ਪੰਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਸਥਿਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਉਹ:

 • ਟਿਊਮੇਸੈਂਟ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇ ਘੋਲ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੂਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਚੂਸਣ - ਸਹਾਇਕ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਲੇਜ਼ਰ-ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ: ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਬੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ: ਇਹ ਵਿਧੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਲਈ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਡਰਾਈ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ।
 • ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੌਣ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ: ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਨੂੰ metabolize ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਇੱਕ liposuction ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

ਬੇਨਿਗ ਫੈਟੀ ਟਿਊਮਰ: ਚਰਬੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ: ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ: ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਛ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਲਾਹ ਲਈ,

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ  1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਹਨ:

 • ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਜਲੂਣ 
 • ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
 • ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ
 • ਬੰਪੀ ਜਾਂ ਲਹਿਰਦਾਰ ਰੂਪ 
 • ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
 • ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੈਲੂਲਾਈਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸਿੱਟਾ

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਓ।


 

ਕੀ liposuction ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਥਾਈ ਹਨ?

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਬੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਈ ਗਈ ਚਰਬੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?

ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੀ ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਲਿਪੋਸਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟਾਂ ਜਾਂ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ