ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। 

ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

 • ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਰੋਥੈਲਿਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)
 • ਸਕੁਆਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ (ਮਸਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ)
 • ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (ਮਸਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਲਗ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
 • ਗੂੜ੍ਹੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਲੰਘਣਾ (ਆਰਬੀਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ)
 • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ (ਪੌਲੀਯੂਰੀਆ)
 • ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਦ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ (ਮਸਾਨੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼)

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਬਲੈਡਰ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਚੇਨ ਸਮੋਕਿੰਗ/ਆਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ
 • ਡਰੱਗ ਐਲਰਜੀ
 • ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ urogenital ਲਾਗ
 • ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ
 • ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਉਣਾ (ਖੈਨੀ)
 • ਜੈਨੇਟਿਕ ਗੁਣ (ਬਹੁਤ ਘੱਟ)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰੀਵ ਲੱਛਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਰਾਗ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਕਾਲ 1860 500 2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ:

 • ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
 • ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗ, ਚਮੜਾ-ਕੰਪਲੈਕਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਰਬੜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
 • ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
 • ਸਾਈਕਲੋਫੋਸਫਾਮਾਈਡ ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਹੌਡਕਿਨਜ਼ ਲਿੰਫੋਮਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈ)
 • ਸਾਇਟਾਈਟਸ (ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਸੋਜਸ਼) 
 • ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
 • ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਜੱਦੀ ਰਿਕਾਰਡ (ਲਿੰਚ ਸਿੰਡਰੋਮ) ਦੇ ਅੱਗੇ

ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਅਕਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। 

ਕੀ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ
 • ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ
 • ਯੂਰੋਜਨੀਟਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ
 • ਜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਨੋ
 • ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਕੈਂਸਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ 

ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਾਗ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ:

 • ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ
 • immunotherapy 

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

 • ਰੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟੈਕਟੋਮੀ
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰਪੀ

ਸਿੱਟਾ

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਇਲਾਜਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

https://www.healthline.com/health/bladder-cancer#treatments

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bladder-cancer/symptoms-causes/syc-20356104

https://www.webmd.com/cancer/bladder-cancer/life-after-bladder-removal

ਕੀ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੰਕਰਮਿਤ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਜਨ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਬਲੈਡਰ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਿਕਚਰ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?

ਪੇਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸੇ, ਬੈਂਜ਼ੀਡਾਈਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਿਕ ਏਜੰਟ ਹਨ ਜੋ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਕੰਮ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਬਲੈਡਰ ਆਮ ਯੂਰੋਜਨੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਟ (ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ) ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕਤਾ ਮਸਾਨੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਿਕ ਸੈੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ, ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ