ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ
ਅਰਸਲਾਨ ਹਮੀਦੀ

ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੌਨਸਿਲੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਠਹਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਠਹਿਰਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਖੋ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ