ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਨ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਸਭ ਨੇਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ!

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ