ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਬਦਲੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਸਰਜਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਜੋੜ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਥੀਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੈ?

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਜੋੜ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ -

 • ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ - ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਠੀਏ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਾਸਥੀ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਸਥਿਤੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਫ੍ਰੈਕਚਰ - ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹਨ ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਿੱਟੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਜੋੜ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਮੋਚ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਜਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਈਨਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਜੋੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਖਰਾਬ ਉਪਾਸਥੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਜਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਿਬੀਆ ਅਤੇ ਟੈਲਸ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਸਥੇਸਿਸ ਦੇ ਧਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ. ਸਰਜਨ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਡੀ ਸੀਮਿੰਟ ਜਾਂ ਗੂੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਧਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ, ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਰਾ ਨੂੰ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਪਲਿੰਟ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

 • ਅਸਥਿਰ ਗਿੱਟਾ
 • ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕਠੋਰਤਾ
 • ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਸਾਂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ
 • ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਜੋੜ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ
 • ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
 • ਪ੍ਰੋਸਥੇਸਿਸ ਲਈ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
 • ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਪੜ
 • ਲਾਗ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ, ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਸਿੰਗ ਨੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਦੇ, ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 10% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜੋੜ 90 ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

1. ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ?

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ NSAIDs ਅਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ, ਹਰਪੀਜ਼, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਸਰਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਘੁੱਟ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

2. ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

3. ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -

 • ਬੁਖਾਰ 101 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ
 • ਚੀਰਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਦਬੂਦਾਰ, ਹਰੇ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ
 • ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ, ਸੋਜ, ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਦਿਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ