ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਗੱਠ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸਿਸਟ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟ ਹਵਾ, ਤਰਲ, ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸੋਲਿਡ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਝਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਰਗੇ ਜੇਬਾਂ ਹਨ। ਸਿਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਠ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਸਟ ਦੀਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟ ਛਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਝੁਰੜੀਆਂ ਜਾਂ ਗੰਢ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਸਿਸਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਸਟ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਸਟਸ ਸੁਭਾਵਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਕੈਨਸਰਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਸਟਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਛਣ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਛਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਿਸਟ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਲਾਜ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨ, ਕਿਸਮ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਹਨ। ਐਕਸ-ਰੇ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ, ਅਤੇ ਸੂਈ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:

 • ਐਪੀਡਰਮੋਇਡ ਸਿਸਟ
 • ਛਾਤੀ
 • ਪਾਇਲੋਨਾਈਡਲ ਗੱਠ
 • ਸੇਬੇਸੀਅਸ ਸਿਸਟ
 • ਅੰਡਕੋਸ਼ ਗੱਠ
 • ਗੈਂਗਲੀਅਨ
 • ਚਲਜ਼ੀਆ
 • ਬੇਕਰਜ਼ (ਪੋਪਲੀਟਲ) ਗੱਠ
 • Ingrown ਵਾਲ ਗੱਠ
 • ਪਿਲਰ ਗੱਠ
 • ਲੇਸਦਾਰ ਗੱਠ
 • ਸਿਸਟਿਕ ਫਿਣਸੀ
 • ਬ੍ਰਾਂਚਿਅਲ ਕਲੈਫਟ ਸਿਸਟ
 • ਪੈਰੀਕਾਰਡੀਅਲ ਗੱਠ
 • ਕੰਨਜਕਟਿਵਲ ਗੱਠ
 • ਪੈਰੀਅਨਲ ਸਿਸਟ
 • ਪਿਲਰ ਗੱਠ

ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੱਠ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਨ

ਸਿਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

- ਲਾਗ ਜਾਂ ਪਰਜੀਵੀ

- ਸੱਟ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

- ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ

- ਟਿਊਮਰ

- ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਜੋ ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

- ਜਲਣ

- ਨਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ

ਲੱਛਣ

ਗੱਠ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਛਣ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਠੜੀ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਸਿਸਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ, ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ

ਸਿਸਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਮ, ਆਕਾਰ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

- ਸਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਈ ਜਾਂ ਕੈਥੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

- ਸਿਸਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

- ਸਿਸਟ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੱਠ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਿਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਚੋੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਠ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰਮ ਪੈਕ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪੈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੱਠ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਠ ਜਾਂ ਬੰਪ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਲੋਵੇਰਾ, ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ, ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਆਇਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਗੱਠ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੱਠ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

ਸਿਸਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਉਸ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਠ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ, ਟਿਊਮਰ, ਲਾਗ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਗੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਠ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ