ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੇਅਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੇਲੀਟਸ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮਲੇਟਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ, ਅੱਖਾਂ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਉਹ;

ਟਾਈਪ 1: ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟਾਈਪ 2: ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਰੋਧਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਗਰਭਕਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਭਕਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

 • ਭੁੱਖ ਵਧ ਗਈ
 • ਪਿਆਸ ਵੱਧ ਗਈ
 • ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਜੋ ਅਣਜਾਣ ਸੀ
 • ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
 • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ
 • ਜ਼ਖਮ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

 • ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਮਿੰਟ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਐਰੋਬਿਕ ਕਸਰਤ, ਸੈਰ ਜਾਂ ਜੌਗਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ, ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ।
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਖਾਓ
 • ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ
 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ
 • ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਾਓ
 • ਬੈਠੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ, ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ. ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ?

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ।

ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 80-130 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 180 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ