ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

 • ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ.
 • ਐਲਰਜੀ.
 • ਦਸਤ
 • ਸਿਰ ਦਰਦ
 • ਕੰਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ. ਆਦਿ।

ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੱਥ-ਤੋਂ-ਹੱਥ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ, ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਗਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਵਿਚ, ਵਾਇਰਸ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਫਲੂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਫਲੂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਫਲੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਫਲੂ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਘ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਛਿੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?

ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1020 F ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੁਖਾਰ ਹੈ।
 • ਗੰਭੀਰ ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਗ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ।
 • ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਫ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀ ਕੇ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੋ।
 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ।

ਐਲਰਜੀ

ਐਲਰਜੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਲਰਜੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਐਲਰਜੀ ਐਲਰਜੀਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਮ ਐਲਰਜੀਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਗਿਰੀਦਾਰ
 • ਬੂਰ
 • ਅੰਡੇ
 • ਪਾਊਡਰ

ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਜੋ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਅਖਰੋਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਪਰਾਗ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਲਣ
 • ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਲਾਲੀ
 • ਛਿੱਕ
 • ਚਮੜੀ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜਸ਼

ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਧੂੜ ਕਾਰਨ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਐਲਰਜੀਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਲਰਜੀਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਮ:

 • ਡੀਕਨਜੈਸਟੈਂਟਸ: ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਪਰੇਅ, ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਤਰਲ ਹਨ।
 • ਐਂਟੀਿਹਸਟਾਮਾਈਨਜ਼: ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਲ, ਸਪਰੇਅ, ਗੋਲੀਆਂ, ਆਦਿ। ਇਹ ਛਿੱਕਾਂ, ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਅਤੇ ਐਲਰਜੀਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

 • ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ।

ਸਿੱਟਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਜੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਹਵਾਲੇ:

https://uhs.princeton.edu/health-resources/common-illnesses

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/a-to-z

https://www.mayoclinic.org/patient-care-and-health-information

ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ, ਐਲਰਜੀ, ਦਸਤ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਆਦਿ।

ਕੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ?

ਹਵਾਲੇ: https://uhs.princeton.edu/health-resources/common-illnesses https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/a-to-z https://www.mayoclinic.org/ ਮਰੀਜ਼-ਸੰਭਾਲ-ਅਤੇ-ਸਿਹਤ-ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ