ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਜਦੋਂ ਮਸਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੈੱਲ- ਯੂਰੋਥੈਲਿਅਲ ਸੈੱਲਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਥੈਲੀਅਲ ਸੈੱਲ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਲਾਜਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਲੱਛਣ 

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ. ਇਹ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਖੂਨ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਦੁਖਦਾਈ ਪਿਸ਼ਾਬ 
 • ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ 
 • ਪਿਠ ਦਰਦ 

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਾਰਨ

ਯੂਰੋਥੈਲਿਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ:ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੈੱਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕੁਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕੁਆਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ:ਇਹ ਸੈੱਲ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੈਥੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ।

ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ:ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਮਸਾਨੇ ਵਿਚਲੇ ਬਲਗ਼ਮ-ਸਿਕਰੇਟਿੰਗ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ

 • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 
 • 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ 
 • ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ 
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ 
 • ਗੰਭੀਰ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਸੋਜਸ਼
 • ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 

ਨਿਦਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ;

 • ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ: ਇੱਕ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੰਗ ਨਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੂਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖ ਸਕੇ। 
 • ਬਾਇਓਪਸੀ: ਸਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟੋਸਕੋਪ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 • ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਸੀਟੀ ਯੂਰੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਰੀਟ੍ਰੋਗ੍ਰੇਡ ਪਾਈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਟੀ ਯੂਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਈ ਨੂੰ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੇ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਰੀਟ੍ਰੋਗ੍ਰੇਡ ਪਾਈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀਟੀ ਯੂਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਹ;

 • ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ 
 • ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ 
 • ਪਸੀਟਰਾਂ ਐਮੀਸ਼ਨ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫੀ
 • ਹੱਡੀ ਸਕੈਨ 
 • ਛਾਤੀ ਐਕਸ-ਰੇ 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜਾਅ ਰੋਮਨ ਅੰਕਾਂ 0 ਤੋਂ IV ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, IV ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ।

ਇਲਾਜ

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

 • ਸਰਜਰੀ: ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
 • ਬਲੈਡਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ: ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ: ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ: ਇੱਥੇ, ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਥੈਰੇਪੀ: ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bladder-cancer/symptoms-causes/syc-20356104

https://www.cancer.gov/types/bladder

https://www.healthline.com/health/bladder-cancer

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣਾ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ। 

ਕੀ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ?

ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।   

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ