ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹਿਪ ਆਰਥਰੋਸਕੌਪੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀ

ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕੀ ਹੈ?

ਹਿਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪ ਪਾ ਕੇ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਿਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਹਿਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ, ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਕਮਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

 • ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ - ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਮਰ ਦੀ ਸਾਕਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੈਬਰਮ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਮੋਰਲ ਸਿਰ ਇਸਦੇ ਸਾਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕੇ. ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੈਬਰਮ ਹੰਝੂਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • ਸਿਨੋਵਾਈਟਿਸ - ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਐਫਏਆਈ (ਫੇਮੋਰੋਸੇਟੇਬਿਊਲਰ ਇਂਪਿੰਗਮੈਂਟ) - ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਐਸੀਟਾਬੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੀਮੋਰਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਸਪਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਸਨੈਪਿੰਗ ਹਿਪ ਸਿੰਡਰੋਮ - ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਸਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਗੜ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਉਪਾਸਥੀ ਜਾਂ ਹੱਡੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ
 • ਕਮਰ ਜੋੜ ਦੀ ਲਾਗ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਿਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਸਾਕਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਰਾ ਦੁਆਰਾ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇ। ਆਰਥਰੋਸਕੋਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੰਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਸਰਜਨ ਕਮਰ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਯੰਤਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਵਿੱਚ FAI ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਸੋਜ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨੋਵਿਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਉਪਾਸਥੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸੀ, ਤਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਨਸਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਸੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਮਰ ਦੀ ਸੱਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੌਗਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੈਰਾਕੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

1. ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਰਵਾਇਤੀ ਓਪਨ ਹਿੱਪ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ -

 • ਛੋਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਵਧੀ
 • ਕਮਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ
 • ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਦੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਦਮਾ, ਇਸਲਈ, ਘੱਟ ਦਾਗ ਅਤੇ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

2. ਕਮਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਕਮਰ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

 • ਕਮਰ ਕੱਸਣਾ
 • ਲੇਬਰਲ ਅੱਥਰੂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ
 • ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਪਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
 • ਸੋਜ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
 • ਢਿੱਲੀ ਉਪਾਸਥੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

3. ਹਿੱਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਇਹ ਮਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਿਪ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਮਰ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ