ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਹੱਥ ਜੋੜ (ਛੋਟਾ) ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ

ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਜੋੜ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ?

ਛੋਟੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਾਸਥੀ, ਸਿਨੋਵਿਅਮ, ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ, ਉਪਾਸਥੀ ਅਤੇ ਸਿਨੋਵੀਅਲ ਤਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਾਸਥੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਗੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਹੈ। ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਗਠੀਏ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਪਾਸਥੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਛੋਟੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ, ਗੁੱਟ ਦੇ ਜੋੜ, ਅਤੇ ਨੱਕਲੇ ਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਪਲਿੰਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ।

ਸਪਲਿੰਟ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

 • ਲਾਗ
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕਠੋਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
 • ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਪਲਾਂਟ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਨਕਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਡਿਸਲੋਕੇਸ਼ਨ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਛੋਟੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇ-

 • ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੀਰੌਇਡ ਟੀਕੇ, ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਪਲਿੰਟ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗਠੀਏ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1. ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਿਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਬਨ-ਕੋਟੇਡ ਸਮੱਗਰੀ, ਧਾਤ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2. ਛੋਟੀ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ?

ਛੋਟੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ-

 • ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
 • ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ
 • ਸਮੁੱਚੇ ਹੱਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
 • ਹੱਥ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

3. ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਗਠੀਏ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -

 • ਜੋੜਾਂ ਲਈ ਸਟੀਰੌਇਡ ਟੀਕੇ
 • ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਪਲਿੰਟ ਪਹਿਨਣ
 • ਹੱਥ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਅਭਿਆਸ
 • ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਦਵਾਈ
 • ਆਰਥਰੋਡੈਸਿਸ ਸਰਜਰੀ (ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ)
 • ਰੀਸੈਕਸ਼ਨ ਆਰਥਰੋਪਲਾਸਟੀ (ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅੰਗ ਜੋ ਗਠੀਏ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)
 • ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ