ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਲਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਗੀ ਛਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਕੀ ਹੈ? 

ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਲਿਫਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਾਧੂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਲਿਫਟ ਜਾਂ ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ:

 1. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਸਮਤਲ ਹਨ
 2. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ
 3. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਓਲਾ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ
 4. ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ?

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਅਤੇ ਐਸਪਰੀਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।
 • ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਜਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਨ ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

 • ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਸਰਜਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਰੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਸਰਜਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। 
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਪਲਾਂਟ ਰੱਖੇਗਾ। 
 • ਜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਧੂ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। 
 • ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਛਾਤੀ ਦੀ ਲਿਫਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰੇਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ।

ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?

 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
 • ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਟਾਂਕੇ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। 
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। 
 • ਜੇ ਦੋ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਟੱਚ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। 
 • ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। 
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਧਾਰਨ ਦਰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਸਿੱਟਾ:

ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝੁਲਸ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ?

ਬ੍ਰੈਸਟ ਲਿਫਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਲਿਫਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਲਿਫਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ-ਅੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ. 

ਇੱਕ ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਮਾਸਟੋਪੈਕਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧਮ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ