ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਮੈਕਸਿਲੋਫੈਸੀਅਲ ਸਰਜਰੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ

ਮੈਕਸਿਲੋਫੈਸੀਅਲ ਸਰਜਰੀ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਬਾੜੇ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਜਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਜੋ ਚਿਹਰੇ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਜਬਾੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ।

 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਬਾੜਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਜਬਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜਬਾੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
 • ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਗੜੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
 • ਗਲਤ ਜਬਾੜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅਸੰਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਗੜਦੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਲਾਗ
 • ਨਸ ਦੀ ਸੱਟ
 • ਖੂਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 • ਜਬਾੜੇ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ
 • ਜਬਾੜੇ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਵਾਧੂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਰੂਟ ਕੈਨਾਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ
 • ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਹ ਸੰਭਵ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ।
 • ਜਬਾੜੇ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਬਣ ਜਾਂ ਚਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।
 • ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਵਧੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

 • ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਲਓ।
 • ਜਬਾੜੇ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਕਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ।
 • ਸਰਜੀਕਲ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
 • ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
 • ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਓਰਲ ਸਰਜਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਓਰਲ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਜਨ ਹੈ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਓਰਲ ਸਰਜਨ ਗਰਦਨ, ਜਬਾੜੇ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਜਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਜੋ ਚਿਹਰੇ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਜਬਾੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੈਕਸੀਲਾ-ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 30000 INR ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100000 INR ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ।

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ