ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪੈਕੇਜ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ ਜਾਂਚ ਜਾਂ "ਸਾਲਾਨਾ ਸਰੀਰਕ" ਨਿਯਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ, ਸਿਹਤ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ- ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੂਨ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ (EKG) ਵਰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਨਾ ਭੌਤਿਕੀ ਦੇ ਗਲੂਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਹਨ. ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
 • ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਝੂਠੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਗਲਤ-ਸਕਾਰਾਤਮਕ HIV ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ EKG ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 20-30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਲਾਨਾ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ। ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਲਈ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ:

 • ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ- ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਅਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚਦੇ ਹਨ।
 • ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ- ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਣਾਅ-ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
 • ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ- ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ- ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ,

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿੱਟਾ

ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੈਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।

ਲੱਛਣ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ