ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ

ਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪੇਠ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ:

ਕੌਰਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿੱਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਗੁੰਬਦ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਸੱਟ, ਜਾਂ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਕੀ ਹੈ?

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਨੂੰ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ, ਜਾਂ ਕੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?

 • ਕੀਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏਗਾ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਾਪ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਜਨ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰੇਗਾ:

 1. ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ:
  • ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਹੈ।
  • ਸਰਜਨ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਦਾਨੀ ਦਾ ਕੋਰਨੀਆ ਫਿਰ ਖੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੋਰਨੀਆ ਸਿਲਾਈ ਕਰੇਗਾ।
 2. ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ:
  • ਸਰਜਨ ਕੋਰਨੀਅਲ ਸਤਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।
  • ਉਹ ਡੇਸੇਮੇਟ ਝਿੱਲੀ (ਐਂਡੋਥੈਲਿਅਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤਲੀ ਪਰਤ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਂਡੋਥੈਲਿਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਡੇਸਸੀਮੇਟ ਸਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਅਤੇ ਡੇਸਸੀਮੇਟ ਮੇਮਬ੍ਰੇਨ ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਾਨੀ ਦੇ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।
 3. ਐਨਟੀਰੀਅਰ ਲੈਮੇਲਰ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ:
  • ਸਰਜਨ ਐਂਡੋਥੈਲਿਅਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ (ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਅਤੇ ਐਪੀਥੈਲਿਅਮ) ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।
  • ਸਰਜਨ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਲੈਮੇਲਰ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
   • ਸਤਹੀ ਐਨਟੀਰਿਅਰ ਲੇਮੇਲਰ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ
   • ਡੀਪ ਐਨਟੀਰਿਅਰ ਲੈਮੇਲਰ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ।
  • ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਰਜਨ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਾਨੀ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 1. ਲਾਲੀ.
 2. ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
 3. ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ।
 4. ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ.

ਅਪੋਲੋ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਣੇ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਲ 1860-500-2244 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?

 • ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜੋ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ।
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
 • ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿੱਟਾ:

ਜੋ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਨੀਆ ਸੋਜ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਰਾਟੋਕੋਨਸ ਜਾਂ ਬੁਲਿੰਗ ਕੌਰਨੀਆ ਹੈ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਥਰੂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਛਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ Fuch's dystrophy ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ?

ਸਰਜਨ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ, ਦਾਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੋਰਨੀਆ ਵਾਲੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹਨ। ਟਿਸ਼ੂ ਮੈਚਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਦਾਨੀ ਕੋਰਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੇਰਾਟੋਪਲਾਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਾਨੀ ਦੇ ਕੋਰਨੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਨਿਯੁਕਤੀਬੁਕ ਨਿਯੁਕਤੀ